Қазақстандағы білімге негізделген экономиканы зияткерлік қолдау: әлеуеті, эффектілері және келешегі

Қазақстандағы ғылыми сыйымды экономиканы интеллектуалдық қамтамасыз ету: әлеует, әсерлер және перспективалар

Ғылыми жетекші Р. М. Рузанов, э. ғ. к., а.ғ.қ.

Зерттеудің бірінші кезеңінің мақсаты (2018 ж.) ел және аймақ деңгейінде зияткерлік әлеуетті және еңбек ресурстарының кәсіби келбетін бағалау әдістемесін әзірлеу болып табылады.

Зерттеудің бірінші кезеңінің негізгі нәтижелері (2018 ж.):

  • ғылыми сыйымды экономиканы интеллектуалдық ресурстармен қамтамасыз етуді теориялық тұрғыда негіздеу;
  • ғылыми сыйымды экономиканы интеллектуалды қамтамасыз етудің сапалық және сандық көрсеткіштерін анықтаудың әдіснамалық тәсілін анықтау,
  • зияткерлік әлеует құрылымын негіздеу және оның елдің және өңірлердің кәсіби көрінісіне әсерін анықтау,
  • ел және аймақ деңгейінде ғылыми сыйымды экономиканы интеллектуалдық қамтамасыз ету деңгейін бағалау критерийлері мен индикаторлар жүйесін анықтау.

Ғылыми нәтижелері келесі шетелдік рейтингтік басылымдарда көрсетілген РИНЦ және SCOPUS базасы:

Сагиева Р.К., Зиядин С.Т. Анализ состояния готовности национальной экономики Казахстана для перехода на наукоемкие стандарты // Фундаментальные исследования. – 2017. – №11-1. – С.244-247 (РИНЦ, импакт-фактор 0,596) https://elibrary.ru/item.asp?id=30558770

Екінші кезеңдегі мақсат (2019 ж.) – электрондық атласты пайдалану негізінде өңірлердің зияткерлік әлеуетін бағалау «InnoMap.Kz»

Зерттеудің екінші кезеңінің негізгі нәтижелері (2019 ж.):

– ғылыми сыйымды экономиканы дамыту үшін Қазақстанның және оның аймақтарының зияткерлік әлеуетінің жағдайына баға берілді;

– елдің және оның өңірлерінің зияткерлік әлеуетіне инвестициялардың серпіні мен құрылымы анықталды;

– елдің зияткерлік әлеуетіне жеткіліксіз инвестициялаудың әлеуметтік-экономикалық салдары анықталды;

– электронды атлас қолданылды «InnoMap.Kz» елдің және оның аймақтарының зияткерлік әлеуетін бағалау үшін оның параметрлері ғылымды қажетсінетін экономика жағдайына бейімделген..

Ғылыми нәтижелері Скопус базасының келесі шетелдік рейтингтік басылымдарында көрсетілген:

1. Sagiyeva, R., Zhuparova, A., Ruzanov, R., Doszhan, R., & Askerov, A. (2018). Intellectual input of development by knowledge-based economy: Problems of measuring in countries with developing markets. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(2), 711-728. doi:10.9770/jesi.2018.6.2(17) http://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.2. 
2. Alibekova, G., Tleppayev, A. Medeni, T.D., Ruzanov, R. (2019). Determinants of Technology Commercialization Ecosystem or Universities in Kazakhstan. Journal Of Asian Finance Economics and Business, 6(4), 271-279. https://doi.org/10.13106/jafeb.2019.vol6.no4.271

Іске асыру:
1. А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің оқу қызметінде зерттеу нәтижелерін пайдалану туралы Ғылыми жұмыс және интернационалдандыру жөніндегі проректор Ж. Жарлығасовтың қолы қойылған № 15-30-12 / 2334 анықтама.

2. «KazSatGroup Trans» ЖШС директоры Ю.В. Большедворская қол қойған № 19/12 ғылыми зерттеу нәтижелерін практикалық пайдалану туралы пікір.