Басыт бет

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі

Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚРЗ.

k1500000375.08-06-2024.kaz_

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000375