Басыт бет

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 23 қарашадағы № 416-V ҚРЗ.

z1500000416.08-06-2024.kaz_

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000416