Экономикалық саясат және жаһандану орталығы

Орталықтың ғылыми әрекетінің негізгі бағыттары болып салалық кешендерді жүйелі дамыту, өндірісті жаңғырту, әртараптандыру және қайта құрылымдау негізінде олардың тиімділігін арттыру жолдарын әзірлеу саналады. 

Қазіргі таңда орталық «Қазақстан экономикасының нақты секторы салаларын индустриялық-технологиялық өзгерістер бағытында дамытудың тиімділігі: проблемалар, ресурстар, болашағы» іргелі жобасын, сонымен қатар, «ҚР мұнай-газ кешенінде өндіруші және өңдеуші секторлар теңгерімділігі проблемаларын шешу жолдарын әзірлеу» қолданбалы жобасын жүргізуде.

 

Орталық қызметкерлері:

Сабден Оразалы Сабденұлы – орталық меңгерушісі, э.ғ.д., профессор, ҚР ҰИА академигі;

Жалелева Разия Зайнуллаевна – бас ғылыми қызметкер, э.ғ.д., доцент
Хусаинов Булат Доскалиевич – жоба жетекшісі, бас ғылыми қызметкер, э.ғ.д.;
Бодаубаева Гульмира Ахановна – аға ғылыми қызметкер, э.ғ.к., доцент;
Габдуллин Ренат Булатович – жоба жетекшісі, аға ғылыми қызметкер, э.ғ.к.;
Завалишина Анна Александровна – аға ғылыми қызметкер, э.ғ.к.;
Адилханов Олжас Шайзандаевич – кіші ғылыми қызметкер;
Беремжанова Динара Есенгелдиевна – кіші ғылыми қызметкер;
Жанғалиева Қымбат Нұрланқызы – экономист;
Кайсаралиева Асель Аскаровна – экономист.

Орталықтың ғылыми-зерттеу тақырыбы:

2015-2017 жылдары

Негізгі басылымдар:

1. О.Сабден. «Түркі дүниесі қоғамын ізгілендіру мен қауіпсіздік мәселелері». «IV экономическии форум Тюркского мира» Выступления на Конференции «Гуманизация общества и безопасность тюркоязычных стран». г.Амаsиа Турция 7-9 мая, 2015г
2. О.Сабден. Cтратегия выживания человечества в XXI веке Выступления на международной научно-практической конференции на тему: «Высшее образование в международном интеграционном процессе: теории, методологии и практики», посвященной памяти народному учителю Кыргызской Республики С. Мамбеткалиеву. г.Бишкек 27-28.05. 2015
3. О.Сабден. Трансформация национальной модели развития малого инновационного бизнеса. Выступления на панельной секции «Возможности для бизнеса в Евразийском экономическом союзе». XVIII Астанинский экономический форум. г. Астана 21.05. 2015г.
4. О.Сабден. Новая экономическая политика: инфраструктура, инновации, научные приоритеты» Круглый стол в Институте экономики КН МОН РК, Круглый стол в Институте экономики КН МОН РК, 29 января 2015г.
5. О.Сабден. About creation of the new spiritual and technological cluster «Түркістан өңірі» Проблемы формирования Туркестана как духовного центра Тюркского мира. Материалы международной конференции. Туркестан, 2015.
6. О.Сабден. Ұлы жібек жолында «Түркістан өңірі» жаңа рухани – технологиялық кластерін құру Қазақстан қоғамын ізгілендіру. Проблемы формирования Туркестана как духовного центра Тюркского мира Материалы международной конференции. Туркестан, 2015.
7. О.Сабден. «Абайтану XXI ғасырда» республикалық дөңгелек үстел. «Абай және қазақтың болашағы» атты кітабын таныстыру рәсімі. М. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты. Семей қ.12.06.2015.
8. О.Сабден. Ислам мәдениетінде Абай және Қазақтың болашағы. Орта Азия ислам мәдениеті мен өркениеті хылықаралық конференция. Шет тілдер және іскерлік карьера университеті. Алматы 12-14 июнь, 2015ж
9. О.Сабден. «Шелковый путь инноваций – основа экономической политики Евразийского экономического союза». Расширенное заседание Бюро Научного Совета по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию экономической политики Тема заседания: «Шелковый путь инноваций – основа Евразийского экономического союза», г. Москва 25 июня 2015 г.
10. О.Сабден. Абай, тарихи тұлғалар және қазақ елінің болашағы Қазақ хандығы 550 ж. 10.09.2015 г. Астана
11. О.Сабден. Туркестанский пояс Великого Шелкового пути XX международной научно-практической конференции. «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в 21 веке». 18 сентября 2015 года, г. Алушта, Крым.
12. О.Сабден. Совершенствование национальной модели развития малого инновационного предпринимательства Международная научно-практическая конференция «конкурентное развитие малого и среднего бизнеса на основе кооперации, интеграции и кластеризации с крупным бизнесом» 25 қыркүйек 2015 жыл.
13. О.Сабден. Профессор С.А.Қасқабасовтың 75 жасқа толуына арналған С. Қасқабасов және қазақ фольклористикасы атты Халықаралық конференция. Алматы 16 қазан, 2015ж.
14. О.Сабден. Абай және қазақтың болашағы Ұлы ақын, ойшыл Абай Құнанбайұлының туғанына 170 жыл толуына арналып 2015 жылдың 12-13 маусым күндеріСемей қаласындаөтетін мерейтойлық ғылыми іс-шаралар. Семей, 12-13.06.2015
15. Жалелева С.З. Серия семинаров и тренингов «Бизнес образование XXI века: ключевые компетенции и направления модернизации» 12-23 января 2015г. – Алматы
16. Жалелева С.З. Мастер-класс «Бизнес образование и предпринимательство: подходы и тренды» 22.01.2015г., ИП «Jety Kazyna GROUP»
17. Жалелева Р.З., Жалелева С.З. Институциональные трансформации в рамках национальной экономики (в соавторстве)//Статья подана на международную научно-практическую конференцию «Формирование наукоемкой экономики и развитие институциональных реформ в Казахстане» г. Алматы, 11.09.2015 г.
18. Жалелева Р.З. Факторно-целевое управление инновационно-индустриальной модернизацией национальной экономики. / Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития экономики Беларуси: факторы формирования и инструменты реализации» Минск, 23 – 24 апреля 2015г.
19. Жалелева С.З. Формирование внешней среды функционирования бизнеса как фактора достижения инновационной индустриализации. /IXмеждународная научная конференция молодых ученых «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане» 20.11.2015г.
20. Хусаинов Б.Д., доклад на пленарном заседании: «Евразийская интеграция: асимметрии в производстве и занятости» Международная научно-практическая конференция «Труд и общество в XXI веке: парадигмы рынка труда и занятости, управления персоналом и социальных отношений» 10 апреля 2015 г., Москва, Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова
21. Хусаинов Б.Д., доклад на пленарном заседании: «Современные интеграционные объединения: сравнительный анализ факторов экономического роста» Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические перспективы евразийской интеграции: реалии и проблемы» 14-16 апреля 2015 г., Москва, Московский институт экономики, политики и права
22. Хусаинов Б.Д.Глобальные вызовы: современные тенденции и особенности. Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Развитие экономических и межотраслевых наук в XXI веке». Россия, г. Новосибирск, 03-04.07.2015 (с сертификатом).
23. Хусаинов Б.Д., доклад на тему: «Асимметрии в промышленном и экспортном секторах стран-членов ЕАЭС» X международной конференции «Евразийская экономическая интеграция»29 октября 2015 г. Евразийский Банк развития, г. Москва
24. Бодаубаева Г.А. «Formation of industrial-logistic parks in Kazakhstan»4th International Conference on Advanced Logistics and Transport of the Institute.26.05.2015, France
25. Габдуллин Р.Б. Серия семинаров и тренингов «Бизнес образование XXI века: ключевые компетенции и направления модернизации»Габдуллин Р.Б. Мастер-класс «Бизнес образование и предпринимательство: подходы и тренды»
26. Габдуллин Р.Б. Государство как предприниматель в аспекте приватизации и национализации/IX международная научная конференция молодых ученых «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»
27. Габдуллин Р.Б. Роль и сущность предпринимательства в рыночной экономике: теория вопроса / международная научно-практическая заочная конференция «Инновационные направления интеграционных процессов в Евразии»
28. Габдуллин Р.Б. Закономерности развития и трансформации предпринимательского ресурса / международная научно-практическая конференция «Формирование наукоемкой экономики и развитие институциональных реформ в Казахстане
29. Габдуллин Р.Б. Институциональные аспекты развития финансовой системы Казахстана в рамках индустриально-инновационной модернизации национальной экономики / международная научно-практическая конференция «Институциональные и инфраструктурные аспекты развития экономики»
30. Завалишина А.А. «Поливариативность экономических трансформаций в контексте социально-экономических трендов.»// Международная научно-практическая конференция «Формирование наукоемкой экономики и развитие институциональных реформ в Казахстане».// Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан совместно с Акиматом
31. Беремжанова Д.Е. Повышение конкурентоспособности национальной экономики Казахстана посредством развития предпринимательства: теоретические аспекты.// Международная научно-практическая конференция «Формирование наукоемкой экономики и развитие институциональных реформ в Казахстане».// Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан совместно с Акиматом
32. Беремжанова Д.Е. Развитие предпринимательства как средство повышения конкурентоспособности национальной экономики // статья подана на IX международную научную конференцию молодых ученых «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане»

Зерттеулердің перспективалық бағыттары:

Қазақстан экономикасының нақты секторының мұнай-газ-химия, тау-кен-металлургия, агроөнеркәсіп, машина жасау және көлік-коммуникация сынды салалық кешендерін олардың бәсекеге қабілеттілігі мен экономикалық тиімділігін арттыру мақсатында жаңғырту, әртараптандыру және қайта құрылымдау проблемалары.