Басыт бет

Халықтың көші-қоны туралы

Халықтың көші-қоны туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV Заңы.

z1100000477.21-05-2024.kaz_

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000477