Рухани жаңғыру

ҚР БҒМ ҒК Экономика институты 2018 жылдың наурыз айында «Қазақстанның үшінші технологиялық жаңғырту негізінде ғылыми сыйымды экономикаға бастар жолы: стратегиясы, дамыту модельдері мен тетіктері» атты ғылыми бағдарламасын орындауға кірісті. Бағдарлама Елбасының «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауын және ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын жүзеге асыруға бағытталған.

Зерттеудің мақсаты – ғылыми сыйымды экономика қалыптастыру негізінде Қазақстан дамуының жаңа моделін теориялық-әдіснамалық негіздеу және әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіруді қамтамасыз ететін технологиялық жаңғырту және «Рухани жаңғыру» мүддесінде Төртінші өнеркәсіптік революцияның трендтерін игеру стратегиясы мен тетіктерін әзірлеу.

2019 жылдың басынан бастап ҚР БҒМ ҒК Экономика институты 4 маңызды іс-шара өткізді, оның ішінде 2 дөңгелек үстел, 1 халықаралық конференция, 1 семинары:

 1. «Білім және инновация ғылыми сыйымды экономиканың негізгі ұғымдары ретінде» атты дөңгелек үстел , 10.04.2019 ж.
 2. «Ғылыми сыйымды экономика және Индустрия 4.0: трендтер, болжамдар және даму перспективалары», 16.07.2019 ж.
 3. э.ғ.д., профессор Кенжеғозин Марат Балғожаұлының 80 жылдығына және еске алуға арналған «Қазақстан экономикасы: қазіргіден болашаққа» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.
 4. «Қазақ киносы. Операторлық өнер» атты ғылыми семинар. 29.05.2019ж.

ҚР БҒМ ҒК Экономика институтының қызметкерлері Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» бағдарламалық мақаласын бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету бойынша үлкен жұмыс жүргізуде:

 1. Сабден О. Түркі әлемінің қайта жаңғыруына серпіліс беру идеясы. «Бабалар сөзі – рухани жаңғырудың қайнар көзі» Халықаралық симпозиумы. Абай ат.ҚазҰПУ. Алматы қ. 16-17 мамыр 2019 ж.
 2. Сабден О. Әбдуәлі Қайдар туралы. Латын әліпбиіне көшуді ұсынған. Президент және Халық газеті. №8 (702) 28 ақпан 2019 г.
 3. Сабден О. Қазақстанның дамуына жаңа серпіліс беру тетіктері. «President& HALYQ» газеті. 23 (717). 6 маусым 2019 г.
 4. Бримбетова Н.Ж. Ауылдың өркендеуі. Газета «Айқын» 18.01.2019г.
 5. Киреева А.А. О вопросах гендерного равенства в Казахстане. Газета Вечерний Алматы, 22 февраля, 2019 г.

ҚР БҒМ ҒК Экономика институтының қызметкерлері 2018-2020 жылдарға арналған ғылыми-зерттеу жобалары мен ғылыми бағдарламаны жүзеге асыру аясында отандық және шетелдік ғылыми журналдарда және конференция жинақтарында ғылыми мақалалар жариялады:

 1. Сатыбалдин А.А. Институциональные и организационные механизмы развития науки Казахстана. Алматы, Институт экономики, 2019 – 172 с.
 2. Сатыбалдин А.А., Сагиева Р.К., Жупарова А.С. Проблемы и перспективы развития наукоемких производств в Республике Казахстан. Экономика: стратегия и практика». Алматы. – 2019. – № 2. – С.9-24. (ККСОН МОН РК).
 3. Панзабекова А.Ж. Жанбозова А.Б. Методологические подходы к измерению качества жизни населения, используемые в международных оценках. Доклады Национальной Академии наук РК, № 4, 2019 (в печати).
 4. Панзабекова А.Ж. Социальные инновации как фактор повышения качества жизни населения. – 0,4 п.л. (70-84 с.) Экономика Казахстана: от настоящего к будущему /Под ред. академика НАН РК Сатыбалдина  А.А. – Алматы: Институт экономики  КН МОН РК, 2019. – 644 с.
 5. Панзабекова А.Ж. Влияние      социальнокультурных факторов   на формирование моделей восприятия коррупции. – 0,6 п.л. (158-169 с.) Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве: тематическое направление «Гражданское общество против коррупции»: сборник материалов всероссийской научнопрактической конференции / отв. ред. С. Г. Максимова. – Вып. 8. Том 1. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2019. – 374 с.
 6. Нурланова Н.К. Памяти ученого, к 80-летию Марата Балгужевича Кенжегузина ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ НАУКЕ. Экономика: стратегия и практика». Алматы. – 2019. – № 2. – С.185-189. (ККСОН МОН РК).
 7. Нурланова Н.К. Инклюзивное развитие как механизм преодоления социально-экономического неравенства регионов. в сб. X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Инновационные технологии управления социально-экономическим развитием регионов России». – Уфа, ИСЭИ УФИЦ РАН. – 2019. – С. 153-160.  РИНЦ
 8. Сәбден О. Абай, Қазақстанның болшағы және әлемдік цивилизация.
  Абай, будущее Казахстана и мировая цивилизация.
  Аbai, future of Кazakhstan and world civilization. 56 п.л.– 2019 г. «Servis Press» баспасы. ISBN 978-601-7283940.
 9. Днишев Ф.М. «Точки роста» экономики будущего в Казахстане. В сб. «Экономика Казахстана: от настоящего к будущему» / Под ред. Сатыбалдина А.А. – Алматы: Институт экономики КН МОН РК. – 2019. – С.134-141.
 10. Туркеева К.А., Адилханов О.Ш. Фактор повышения участия Казахстана в международном разделении труда. Экономика Казахстана: от настоящего к будущему // Материалы МНПК, посвященной 80-летию со дня рождения д.э.н., профессора Кенжегузина Марата Балгужевича – Институт экономики КН МОН РК, 2019. – С. 271-283.
 11. Чуланова З.К., Қайратқызы Г. Орталық Азиядағы адам дамуының мәселелері мен мүмкіндіктері. Экономика: Стратегия и практика. – 2019. – №1. – С.135-148.
 12. Чуланова З.К., Багаева Н.У., Жангалиева К.Н. Развитие человеческого капитала в условиях формирования наукоемкой экономики. Человек и современный мир. – 2019. – №3 (28). – С.126-140.
 13. Дауранов И.Н. Основные проблемы науки управления на современном этапе общественного развития. Материалы международной научно-практической конференции на тему: «Экономика Казахстана: от настоящего к будущему», посвященной памяти и 80-летию со дня рождения д.э.н., профессора М.Б. Кенжегузина. – Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2019. – С.304-316.

Жалпы ҚР БҒМ ҒК Экономика институты РМҚКда «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі міндеттерін жүзеге асыру аясында келесідей кітаптар жарық көрді:

 1. Стратегия экономической безопасности и социальной стабильности Казахстана: коллективная монография / Под ред. Академика НАН РК А.А. Сатыбалдина. – Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2019. – 740 с. ISBN 978-601-215-184-8
 2. Кошанов А.К. Вехи жизни и творчества(к 85-летию со дня рождения и 60-летию научной иобщественной деятельности академика А.К. Кошанова): монография.– Алматы, 2019. – 324 с.
 3. Сәбден О. Абай, Қазақстанның болшағы және әлемдік цивилизация. Абай, будущее Казахстана и мировая цивилизация. Аbai, future of Kazakhstan and world civilization. – Алматы: «Servis Press» баспасы, 2019. – 464 б. ISBN 978-601-7283-94-0.
 4. Чуланов Г.Ч. Экономика Казахстана в годы социалистического строительства: исходный уровень и этапы преобразований. Под научной ред. академика НАН РК А.К. Кошанова. – Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2018. – 492 с.
 5. Кочевое общество казахов в XV – начале ХХ века (политико-экономическое исследование). – 2-е переработанное издание/под научной редакцией академика Кошанова А.К. – Алматы: КазНПУ им. Абая, изд-во «Ұлағат», 2017. – 512 с.