Басыт бет

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Кодексі.

k080000095_.08-06-2024.kaz_

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000095_