Басыт бет

Ғылым туралы

Ғылым туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы N 407-IV Заңы.

z1100000407.21-05-2024.kaz_

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000407